Hoofdafbeelding voor Overige informatie

Overige informatie

Bedrijfsinformatie:

Stam Coffee roasters
Adres: Mercatorstraat 40
7131 PX Lichtenvoorde
Email: info@stamcoffee.nl
KVK nummer: 84297492

 

Disclaimer-Privacybeleid & Algemene voorwaarden 

 

DISCLAIMER & PRIVACYBELEID

Bij het gebruik maken van onze website, www.stamcoffee.nl kunnen er op verschillende momenten gegevensvergaring en gegevensverwerking plaatsvinden van jouw privé informatie. Natuurlijk behandelen we deze gegevens zorgvuldig. 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Bestel je bijvoorbeeld een product bij ons dan vragen wij je om bepaalde gegevens met als doel; het communiceren over de bestelling, het product afleveren en de bestelling te administreren.


Gegevens die wij verwerken:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Bedrijf
 • Adres
 • Telefoonnummer(s)
 • Emailadres
 • Klantnummer
 • Bestelnummer


Betalingen vinden plaatst op een beveiligde betaalomgeving van onze partner Mollie B.V. Jouw rekeningnummer wordt enkel gebruikt wanneer wij geld moeten overmaken naar je. In het geval van retourneren bijvoorbeeld. Als je gebruik maakt van onze website of op een andere manier contact opneemt met ons, dan kunnen wij in het kader van onze dienstverlening persoonsgegevens verwerken. Deze gegevens zijn:

 • IP adres
 • Device type
 • Website gebruik en gedrag (cookies)
 • Communicatievoorkeuren en instellingen

Verwerking: grondslagen en gerechtvaardigde belangen

De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats op basis van de volgende grondslagen uit artikel 6 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming:

 1. Toestemming
 2. Uitvoering van een overeenkomst met jou
 3. Wettelijke verplichting
 4. Vervulling van een taak van algemeen belang
 5. Gerechtvaardigd belang van Stam Coffee Roasters of een derde


Gerechtvaardigde belangen zijn onder andere: marketing, beveiliging, (misdaad)preventie, IT-beheer, onderzoek en analyse naar eigen producten of diensten, bedrijfshuishouding, juridische zaken, intern beheer.

Doeleinden voor het verwerken van persoonsgegevens

Stam Coffee Roasters verwerkt jouw persoonsgegevens voor de hieronder genoemde doeleinden.

 • Het opbouwen en onderhouden van de klantrelatie.
 • Het afhandelen van bestellingen, het verwerken van financiële administratie en logistieke afhandeling.
 • Het bieden van klantenservice inclusief service rondom het kopen van een producten en het vervullen van garantieverplichtingen.
 • Jou benaderen met aanbiedingen of andere commerciële informatie. Je hebt daarbij altijd de mogelijkheid om je af te melden.
 • Het koppelen en analyseren van cookies van onze websites aan bij ons bekende klantgegevens. Dit doen wij om de inhoud van onze communicatie zo goed mogelijk op jouw persoonlijke voorkeur af te stemmen.

Delen met derden

Stam Coffee Roasters deelt jouw persoonsgegevens met derden met bijbehorende redenen.

 • Als wij wettelijk verplicht of bevoegd zijn om persoonsgegevens aan derden te verstrekken
 • Voor bedrijfseconomische doeleinden (zoals de verkoop van bedrijfsactiviteiten of aandelen of een reorganisatie)
 • Stam Coffee Roasters gebruikt ook diensten van derde partijen die de rol vervullen van ‘verwerkers’ (bijvoorbeeld hosting voor de hosting van de website.
 • Als persoonsgegevens naar een ontvanger in het buitenland worden verzonden, gebeurt dit doorgaans alleen naar een ontvanger in een land dat volgens de Europese Commissie een voor persoonsgegevens passend beschermingsniveau biedt.

Bewaartermijn

We bewaren en gebruiken jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk. Daarna verwijderen we alle data die we van je hebben. Inactieve klanten accounts worden binnen 7 jaar verwijderd.

Jouw rechten

Wanneer je inzage wil hebben in jouw persoonsgegevens dan kan je dat ons laten weten door een email te sturen. Na verplichte controles, zodat wij zeker zijn dat wij de juiste persoon voor ons hebben, zullen wij deze gegevens met je delen.Het wijzigen en verwijderen van de gegevens kan je zelf doen wanneer je een account hebt. Lukt dat niet? Stuur ons een email dan doen wij dat voor je. Let wel, verwijderde data is niet meer terug te halen.

Beveiliging

Wij passen beveiligingsmaatregelen toe om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging zoveel mogelijk tegen te gaan. Deze beveiligingsmaatregelen worden periodiek herzien op basis van dreigingen.

Vragen

Heb je onduidelijkheden of wil je iets kwijt? Laat het ons weten, we komen z.s.m. met een antwoord.

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN 

Versie: 1 januari 2023.

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Stam Coffee Roasters. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de website van Stam Coffee Roasters. 

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geef je te kennen dat je met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Stam Coffee Roasters behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen. 

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Stam Coffee Roasters erkend.

1.4 Stam Coffee Roasters garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt en wanneer het totaalbedrag voor de bestelling is voldaan, tenzij anders overeengekomen.

2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Stam Coffee Roasters bestellingen tenminste binnen 14 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 14 dagen na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

2.3 Aan de leveringsplicht van Stam Coffee Roasters zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Stam Coffee Roasters geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen, bijvoorbeeld de leveringstermijn. zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3. Prijzen

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de leverancier of fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert. 

3.2 Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. 

3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en inclusief 9% BTW of 21% BTW tenzij anders vermeld.

4. Zichttermijn / herroepingsrecht

4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Stam Coffee Roasters heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Stam Coffee Roasters. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Stam Coffee Roasters er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

4.2 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebben op diensten.

4.3 Het herroepingsrecht geldt niet voor:

 

 • Diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen
 • Goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft
 • Goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben
 • Voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen zoals verse koffie.

5. Gegevensbeheer

5.1 Indien je een bestelling plaatst bij Stam Coffee Roasters, dan worden je gegevens opgenomen in het klantenbestand van Stam Coffee Roasters. Stam Coffee Roasters houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties. 

5.2 Stam Coffee Roasters respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van je persoonlijke gegevens. 

5.3 Stam Coffee Roasters maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om jezelf van deze lijst te verwijderen.

6. Garantie en conformiteit

6.1 De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

6.2 Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Stam Coffee Roasters) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Stam Coffee Roasters. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan Stam Coffee Roasters schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

6.4 Indien klachten van de afnemer door Stam Coffee Roasters gegrond worden bevonden, zal Stam Coffee Roasters naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Stam Coffee Roasters en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Stam Coffee Roasters) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Stam Coffee Roasters gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Stam Coffee Roasters voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

6.5 Stam Coffee Roasters is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Stam Coffee Roasters in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Stam Coffee Roasters en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

7. Aanbiedingen

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld. 

7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Stam Coffee Roasters zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken. 

7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Stam Coffee Roasters slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd. 

7.4 Aanbiedingen van Stam Coffee Roasters gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

7.5 Stam Coffee Roasters kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

8. Overeenkomst

8.1 Een overeenkomst tussen Stam Coffee Roasters en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Stam Coffee Roasters op haalbaarheid is beoordeeld. 

8.2 Stam Coffee Roasters behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

9. Afbeeldingen en specificaties

9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Stam Coffee Roasters gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10. Overmacht

10.1 Stam Coffee Roasters is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht. 

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Stam Coffee Roasters alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht. 

10.3 Stam Coffee Roasters behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Stam Coffee Roasters gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. 

10.4 Indien Stam Coffee Roasters bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

11. Aansprakelijkheid

11.1 Stam Coffee Roasters is niet aansprakelijk voor schade aan objecten door verkeerd in gebruik name van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

12. Eigendomsvoorbehoud

12.1 Eigendom van alle door Stam Coffee Roasters aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Stam Coffee Roasters zolang de afnemer de vorderingen van Stam Coffee Roasters uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Stam Coffee Roasters wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

12.2 De door Stam Coffee Roasters geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Stam Coffee Roasters of een door Stam Coffee Roasters aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Stam Coffee Roasters haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Stam Coffee Roasters zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Stam Coffee Roasters.

13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. 

13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Stam Coffee Roasters en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter, tenzij Stam Coffee Roasters er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter. 

14. Abonnementen

14.1 Indien je Stamlid word door een koffieabonnement af te sluiten ontvang je je eerste levering afhankelijk van de ingangsdatum van je abonnement binnen 7 dagen.

14.2 Bij het afsluiten van je abonnement betaal je de eerste levering met iDeal via een externe betaalpagina. Middels deze transactie geef je toestemming aan Stam Coffee Roasters om bij volgende leveringen via automatische incasso het verschuldigde bedrag in rekening te brengen. 

14.3 Een abonnent is initieel voor onbepaalde tijd. Een abonnement kan je altijd stopzetten, maar wel minimaal 3 dagen voor de eerstvolgende levering. Dit om te voorkomen dat je bestelling al in productie is genomen, of al op de post is gedaan. Stopzetten doe je in je persoonlijke account.

Vragen

Heb je onduidelijkheden of wil je iets kwijt? Laat het ons weten, we komen z.s.m. met een antwoord.

 

Ready to jump in?
Shop nu
▸ Gratis verzending vanaf € 35,00 shop
Word Stamlid
▸ Geniet van krijgerskorting
▸ Nooit meer zonder verse koffie
▸ Steun onze projecten
▸ Gratis verzending vanaf € 35,00
▸ Karma points guaranteed
Stamlid
Proefpakket
▸ Proef ze allemaal!
▸ Leuk als cadeau
proefpakket
WhatsApp
Stel je vraag
Heb je een vraag of wil je iets kwijt? Laat het ons weten!